سایت طبایع در جهت معرفی تامین کننده‌های مواد غذایی سالم و مطمئن بخش جدیدی را راه‌اندازی نمود.
اگر محل مناسبی برای خرید مواد غذایی سالم و مطمئن می شناسید می‌توانید از طریق بخش زیر آن را معرفی کنید.
khavas.tabaye.ir
ماده غذایی مورد نظرتان را از طریق جستجو در این بخش پیدا کنید و محل خرید خود را معرفی نمایید.